Община Макреш

Проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, канализация, и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Раковица, община Макреш, обл. Видин".


Стойност: 2 298 830 лв. Община Макреш е разположена в Северозападен район и попада в административните граници на град Видин. 


Реализацията на проекта изпълни поставените конкретни цели: изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води, подобряване качеството на водопроводната мрежа, опазване и подобряване на водните ресурси в община Макреш, осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в с. Раковица, осигуряване процеса на развитие на местната икономика и ограничаване изселването на млади хора.

Осъществяването на проекта допринесе за опазване и подобряване на състоянието на водите на територията на населените места в община Макреш.


Orgy